NAV Navbar

Wstęp

Dokumentacja zawiera opis procesów biznesowych oraz metod REST API udostępnianych przez Cinkciarz Pay. API pozwala w łatwy i bezpieczny sposób zautomatyzować proces zakładania płatności i zwrotów przez system Partnera.

API może być wykorzystane do:

Wymagania wstępne

W celu integracji z systemem Cinkciarz Pay, Partner musi posiadać:

Jak zacząć?

Procesy biznesowe realizacji płatności i zwrotu zostały opisane w sekcjach:

W celu utworzenia dyspozycji płatności wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

 1. Należy pobrać token dostępowy przy pomocy zasobu POST /connect/token. Token ten należy umieszczać w nagłówku Authorization przy komunikacji z wszystkimi zasobami Cinkciarz Pay API.
 2. Należy dodać własny klucz publiczny w formacie PEM, wykorzystując zasób POST /public_keys.
 3. Własnym kluczem prywatnym należy podpisać zawartość żądania (przykład żądania znajduje się w rozdziale Utworzenie płatności).
 4. Należy wykonać żądanie utworzenia płatności na zasób POST /payments umieszczając w zawartości JWS. Wymagane jest również ustawienie nagłówka żądania zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale Komunikacja z Cinkciarz Pay.
 5. Otrzymaną odpowiedź należy zdekodować oraz zweryfikować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale Komunikacja z Partnerem.
 6. Tak, utworzoną płatność należy przekazać Klientowi w celu zatwierdzenia. Pozostała część procesu została opisana w rozdziale Proces płatności.

Uwierzytelnienie

W celu skorzystania z Cinkciarz Pay niezbędne jest wykonanie uwierzytelnienia. Każde wywołanie API udostępnianego przez Cinkciarz Pay wymaga przesłania nagłówka Authorization, który zawiera token dostępowy tzw. OAuth 2.0 access token. W celu pobrania tokena należy skorzystać z zasobu POST /connect/token. Uwierzytelnienie realizowane jest z wykorzystaniem HTTP Basic Authentication, gdzie jako nazwę Użytkownika należy podać client_id, a jako hasło client_secret. W zawartości żądania należy podać parametr grant_type ustawiony na client_credentials oraz parametr scope z wartością pay_api.

Pobranie tokena dostępowego

curl -X POST \
   -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
   -u "<client_id>:<client_secret>" \
   -d "grant_type=client_credentials&scope=pay_api" \
   "<CINKCIARZ_OIDC_HOST>/connect/token"

Odpowiedź:

{
 "access_token": "M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM",
 "expires_in": 900,
 "token_type": "Bearer"
}

Umożliwia pobranie tokena dostępowego do Cinkciarz Pay.

Zasób

POST <CINKCIARZ_OIDC_HOST>/connect/token Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization client_id:client_secret HTTP Basic Authentication.
Content-Type application/x-www-form-urlencoded

Zawartość

Parametry zgodne z trybem client_credentials:

Nazwa Wartość
grant_type client_credentials
scope-Type pay_api

Odpowiedź

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
access_token String TAK Token, który należy podać przy korzystaniu z API udostępnianego przez Cinkciarz Pay.
expires_in String TAK Czas ważności tokena w sekundach.
token_type String TAK Typ tokena.

Płatności

Utworzenie płatności

curl -X POST \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -H "Accept-Language: pl" \
   -d "@data.json" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/payments"

data.json
   {
    "externalPaymentId": "342HHH88LKDJ89876767",
    "pointOfSaleId": "POS4589631365489654",
    "category": "E_COMMERCE",
    "totalAmount": {
     "currency": "PLN",
     "value": "19.99"
    },
    "merchant": {
     "name": "Shop name"
    },
    "description": "Payment description."
   }

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
 "paymentId": "PAY715037422182587",
 "approveUrl": "https://<CINKCIARZ_APPROVAL_HOST>/approve"
}

Umożliwia utworzenie transakcji płatności.

Zasób

POST <CINKCIARZ_PAY_HOST>/payments Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.
Content-Type
application/json
Accept-Language
<language> Nagłówek ustawiający odpowiedni język interfejsu płatniczego po stronie Cinkciarz.pl. Musi być zgodny ze specyfikacją RFC 7231.

Zawartość

Obiekt PaymentData zawierający dane płatności

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
totalAmount Amount TAK Kwota płatności wraz z walutą.
returnUrl String NIE min. 1 znak max. 256 znaków Adres URL, na który zostanie wykonane przekierowanie po opłaceniu płatności. Jako domyślny wykorzystywany jest adres URL przekazany przez Partnera w ramach konfiguracji punktu płatności.
errorUrl String NIE min. 1 znak max. 256 znaków Adres URL, na który zostanie wykonane przekierowanie po nieudanej próbie opłacenia płatności. Jako domyślny wykorzystywany jest adres URL przekazany przez Partnera w ramach konfiguracji punktu płatności.
pointOfSaleId String TAK 18 znaków Identyfikator punktu płatności.
notificationUrl String NIE min. 1 znak max. 256 znaków Adres URL, na który będą wysyłane powiadomienia o statusie płatności. Jako domyślny wykorzystywany jest adres URL, przekazany przez Partnera w ramach konfiguracji punktu płatności.
notificationUrlParameters Object NIE max. 1024 znaków Dodatkowe parametry, które są wysyłane w powiadomieniach URL informujących o statusie płatności.
merchant Merchant TAK Dane Merchanta.
externalPaymentId String TAK min. 1 znak max. 36 znaków Identyfikator płatności po stronie Partnera.
description String TAK min. 1 znak max. 128 znaków Opis płatności.
category String TAK min. 1 znak max. 20 znaków Kategoria płatności.
disablePayLater Boolean NIE Flaga określająca, czy dla płatności ma być włączona funkcjonalność Zapłać później.

Obiekt Amount zawierający kwotę płatności

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
value Number TAK Kwota. Max. 21 znaków ze wsparciem dla 4 miejsc po separatorze dziesiętnym (jako separator dziesiętny używana jest kropka (.). Liczba miejsc po separatorze dziesiętnym zależy od waluty i została podana w Lista wspieranych walut.
currency String TAK 3 znaki Kod waluty zgodny z ISO 4217. Dozwolone kody walut zdefiniowane zostały w Lista wspieranych walut.

Obiekt Merchant

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
name String TAK max. 100 znaków Nazwa Merchanta.

Kategoria płatności

Określa sposób rozliczania z Partnerem.

Wartość Opis
MWF Prowizja stała.
E_COMMERCE Prowizja procentowa od wartości transakcji.

Odpowiedź

Obiekt PaymentInfo zawierający identyfikator utworzonej płatności i adres URL do akceptacji płatności.

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
paymentId String TAK max. 40 znaków Identyfikator płatności w systemie Cinkciarz Pay.
approveUrl String TAK max. 256 znaków Adres URL, na który Partner przekierowuje Klienta w celu akceptacji utworzonej płatności.

Błędy API

Metoda POST /payments może zwrócić poniższe błędy biznesowe:

Lista płatności

curl -X GET \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/payments?paymentIds=PAY772237692548117&paymentIds=PAY815576576741391"

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
  "data": [
    {
      "paymentId": "PAY772237692548117",
      "externalPaymentId": "128/06/2018",
      "status": "PROCESSING"
    },
    {
      "paymentId": "PAY815576576741391",
      "externalPaymentId": "121/06/2018",
      "status": "COMPLETED"
    }
  ],
  "pagination": {
    "first": true,
    "last": true,
    "currentPageNumber": 1,
    "currentPageElementsCount": 2,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "pageLimitExceeded": true
  }
}

Pobiera listę płatności o zadanych parametrach wyszukiwania.

Zasób

GET <CINKCIARZ_PAY_HOST>/payments Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.

Parametry zapytania

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
paymentIds String NIE Identyfikatory płatności (parametr paymentIds musi być powielany w żądaniu np. /payments?paymentIds=1&paymentIds=2).
externalPaymentId String NIE Identyfikator zewnętrzny płatności.
creationDateFrom String NIE Data i czas utworzenia płatności od, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
creationDateTo String NIE Data i czas utworzenia płatności do, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
bookedDateFrom String NIE Data i czas zaksięgowania płatności od, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
bookedDateTo String NIE Data i czas zaksięgowania płatności do, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
pageNumber Number NIE Numer strony.
pageSize Number NIE Liczba elementów na stronie.
sort String NIE Kryteria sortowania.

Odpowiedź

Obiekt Response zawierający dane płatności

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
data Array TAK max. 100 elementów Lista z elementami typu Payment.
pagination Pagination TAK max. 36 znaków Metadane zwróconej strony.

Obiekt Payment zawierający szczegóły płatności

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
paymentId String TAK max. 40 znaków Identyfikator płatności w systemie Cinkciarz Pay.
externalPaymentId String TAK max. 36 znaków Identyfikator płatności w systemie Partnera.
status String TAK max. 14 znaków Status płatności. Wartości zgodne z cyklem życia płatności.

Obiekt Pagination zawierający metadane zwróconej strony z danymi płatności

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
first Boolean TAK Określa, czy zwrócone dane znajdują się na pierwszej stronie.
last Boolean TAK Określa, czy zwrócone dane znajdują się na ostatniej stronie.
currentPageNumber Number TAK Określa numer zwróconej strony.
currentPageElementsCount Number TAK Określa liczbę elementów na zwróconej stronie.
pageSize Number TAK Określa wielkość strony.
totalPages Number TAK Określa liczbę dostępnych stron.
totalElements Number TAK Określa liczbę dostępnych elementów.
pageLimitExceeded Boolean TAK Określa, czy limit stron został osiągnięty.

Błędy API

Metoda GET /payments może zwrócić jedynie błędy techniczne.

Powiadomienia płatności

Obiekt wysyłany na adres notificationUrl podany przez Partnera:

{
  "paymentId": "PAY815576576741391",
  "externalPaymentId": "121/06/2018",
  "code": "COMPLETED"
}

Po wykonaniu akcji przez Klienta na stronie zatwierdzania płatności realizowany jest asynchroniczny proces płatności. W ramach procesu wysyłane są powiadomienia o zmianie statusu płatności na adres notificationUrl podany przez Partnera przy tworzeniu płatności lub przy konfiguracji punktu płatności.

Poniżej znajduje się opis parametrów komunikatu, który jest wysyłany do Partnera.

Obiekt PaymentStatus

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
paymentId String TAK max. 40 znaków Identyfikator płatności w systemie Cinkciarz Pay.
externalPaymentId String TAK max. 36 znaków Identyfikator płatności w systemie Partnera.
code String TAK max. 14 znaków Status płatności.
description String NIE max. 512 znaków Opis statusu płatności. Może być wysłany dla statusu REJECTED.
additionalParameters Object NIE max. 1024 znaków Dodatkowe parametry zdefiniowane w żądaniu utworzenia płatności.

Pole code może przyjąć wartości z tabeli poniżej:

Nazwa statusu Opis
PROCESSING Płatność została zatwierdzona przez Klienta.
COMPLETED Płatność została zakończona pomyślnie.
BOOKED Środki zostały zaksięgowane.
CANCELLED Płatność została anulowana przez system.
REJECTED Płatność została odrzucona przez Klienta.

Parametry przekierowania

Zdekodowany parametr data:

{
 "paymentId": "PAY893669703633781",
 "externalPaymentId": "464/46846/45",
 "result": "SUCCESS"
}

Po wykonaniu akcji przez Klienta na stronie zatwierdzania płatności realizowane jest przekierowanie na stronę Partnera. Jeżeli Klient wykonał pomyślnie akcję, to zostanie przekierowany na adres returnUrl podany przy tworzeniu płatności lub domyślnie skonfigurowany w punkcie płatności. W przypadku, gdy wystąpią problemy techniczne, Klient jest przekierowany na adres errorUrl (jest tak samo konfigurowalny, jak adres returnUrl).

Do adresu returnUrl podanego przez Partnera system Cinkciarz Pay dołącza informację o statusie płatności w parametrze data:

https://shop.com/success?data=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL2pzb24iLCJraWQiOiJ6QzRqNEFjaGR6d0tYU19NcXNoNEFmd1Z5U3VHc0ZnZ09fMnh2NXR1c3prIn0.eyJwYXltZW50SWQiOiJQQVk4OTM2Njk3MDM2MzM3ODEiLCJleHRlcm5hbFBheW1lbnRJZCI6IjQ2NC80Njg0Ni80NSIsInJlc3VsdCI6IlNVQ0NFU1MifQ.S83VbMBroVHrAVfXs-tk_Q3BdulpAj3lni0vdegxZ7zCQHhJuIU_DYCFQ3OTG5-EHTJ6zzsmLjjzTw5S8XVy96MXQfHbJKY-jVWEAEB5mRiLgJMn4PssQRLgaGwWbhbFbvD5qqPCFpIz96-FWnkvoxuPaa86Ywfdhd-aPAZ43m3afIAXaKOt9Iy5A0fmsbtZsiwAtrFYMmPoNZcEl02NZ9paIaJ8RXaoU4oTKgMEVjZECQ4smqfnpVg7UD1UIw54F_NaTppx0fAAIZYp5n9lzT9-DwXMe875AbH0ZzRq6-500fSCmJQc3_ym9bM8Xa5gbKSlNQrw2t4pjxJkXbPOGw

Sekcja JWS Payload zawiera dane zapisane w formacie JSON.

Obiekt AdditionalParameters

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
paymentId String TAK max. 40 znaków Identyfikator płatności w systemie Cinkciarz Pay.
externalPaymentId String TAK max. 36 znaków Identyfikator płatności z systemu Partnera.
result String TAK max. 50 znaków Status płatności. Dopuszczalne wartości opisano poniżej.

Dopuszczalne wartości pola result:

Wartość Opis
SUCCESS Płatność poprawnie zatwierdzona.
SUCCESS_WITH_PAY_LATER Płatność poprawnie zatwierdzona z wykorzystaniem funkcjonalności Zapłać później.
REJECTED Klient zrezygnował z zatwierdzenia płatności.
ERROR Nastąpił problem z zaakceptowaniem płatności (Klient może ponownie ją opłacić, jeżeli posiada link).

Zwroty

Utworzenie zwrotu

curl -X POST \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d "@data.json" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/refunds"

data.json
   {
    "paymentId": "PAY715037422182587",
    "reason": "Damaged cover"
    "amount": {
     "currency": "PLN",
     "value": "34.99"
    },
    "externalRefundId": "234/03/2016",
    "notificationUrl": "http://shop.com/notifications"
   }

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
 "id": "REF505142910935123"
}

Umożliwia utworzenie transakcji zwrotu do płatności.

Zasób

POST <CINKCIARZ_PAY_HOST>/refunds Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.
Content-Type application/json

Zawartość

Obiekt RefundData zawierający dane zwrotu

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
paymentId String TAK max. 40 znaków Identyfikator płatności z systemu Cinkciarz Pay.
reason String TAK min. 5 znaków max. 512 znaków Powód, dla którego wykonywany jest zwrot.
totalAmount Amount NIE Kwota zwrotu. W przypadku, gdy kwota nie zostanie podana lub gdy jest ona równa kwocie płatności, utworzony zostanie zwrot pełny. Waluta musi być zawsze zgodna z walutą, w której dokonano płatności.
externalRefundId String NIE min. 1 znak max. 36 znaków Identyfikator zwrotu po stronie Partnera.
notificationUrl String NIE min. 1 znak max. 256 znaków Adres URL, na który będą wysyłane powiadomienia o statusie zwrotu. Jako domyślny wykorzystywany jest adres URL, przekazany przez Partnera w ramach umowy o współpracy.

Obiekt Amount zawierający kwotę zwrotu

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
value Number TAK Kwota. Max. 21 znaków ze wsparciem dla 4 miejsc po separatorze dziesiętnym (jako separator dziesiętny używana jest kropka (.). Liczba miejsc po separatorze dziesiętnym zależy od waluty i została podana w Lista wspieranych walut.
currency String TAK 3 znaki Kod waluty zgodny z ISO 4217. Dozwolone kody walut zdefiniowane zostały w Lista wspieranych walut.

Odpowiedź

Obiekt RefundInfo zawierający identyfikator utworzonego zwrotu

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
id String TAK max. 40 znaków Identyfikator zwrotu w systemie Cinkciarz Pay.

Błędy API

Metoda POST /refunds może zwrócić poniższe błędy biznesowe:

Lista zwrotów

curl -X GET \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/refunds?refundIds=REF192843325139567&refundIds=REF942484723821414"

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
  "data": [
    {
      "refundId": "REF192843325139567",
      "externalRefundId": "128/06/2018",
      "status": "NEW"
    },
    {
      "refundId": "REF942484723821414",
      "externalRefundId": "121/06/2018",
      "status": "COMPLETED"
    }
  ],
  "pagination": {
    "first": true,
    "last": true,
    "currentPageNumber": 1,
    "currentPageElementsCount": 2,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "pageLimitExceeded": true
  }
}

Pobiera listę zwrotów o zadanych parametrach wyszukiwania.

Zasób

GET <CINKCIARZ_PAY_HOST>/refunds Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.

Parametry zapytania

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
paymentIds String NIE Identyfikatory płatności (parametr paymentIds musi być powielany w żądaniu np. /payments?paymentIds=1&paymentIds=2).
refundIds String NIE Identyfikatory zwrotów (parametr refundIds musi być powielany w żądaniu np. /payments?refundIds=1&refundIds=2).
externalRefundId String NIE Identyfikator zewnętrzny zwrotu.
creationDateFrom String NIE Data i czas utworzenia zwrotu od, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
creationDateTo String NIE Data i czas utworzenia zwrotu do, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
bookedDateFrom String NIE Data i czas zaksięgowania zwrotu od, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
bookedDateTo String NIE Data i czas zaksięgowania zwrotu do, zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.
pageNumber Number NIE Numer strony.
pageSize Number NIE Liczba elementów na stronie.
sort String NIE Kryteria sortowania.

Odpowiedź

Obiekt Response zawierający dane zwrotów

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
data Array TAK max. 100 elementów Lista z elementami typu Refund.
pagination Pagination TAK max. 36 znaków Metadane zwróconej strony.

Obiekt Refund zawierający szczegóły zwrotu

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
refundId String TAK max. 40 znaków Identyfikator zwrotu w systemie Cinkciarz Pay.
externalRefundId String NIE max. 36 znaków Identyfikator zwrotu w systemie Partnera.
status String TAK max. 20 znaków Status zwrotu. Wartości zgodne z cyklem życia zwrotu.

Obiekt Pagination zawierający metadane zwróconej strony z danymi zwrotów

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
first Boolean TAK Określa, czy zwrócone dane znajdują się na pierwszej stronie.
last Boolean TAK Określa, czy zwrócone dane znajdują się na ostatniej stronie.
currentPageNumber Number TAK Określa numer zwróconej strony.
currentPageElementsCount Number TAK Określa liczbę elementów na zwróconej stronie.
pageSize Number TAK Określa wielkość strony.
totalPages Number TAK Określa liczbę dostępnych stron.
totalElements Number TAK Określa liczbę dostępnych elementów.
pageLimitExceeded Boolean TAK Określa, czy limit stron został osiągnięty.

Błędy API

Metoda GET /refunds może zwrócić jedynie błędy techniczne.

Powiadomienia zwrotu

Obiekt wysyłany na adres notificationUrl podany przez Partnera:

{
  "refundId": "REF4589632145896",
  "externalRefundId": "121/06/2018",
  "code": "COMPLETED"
}

Po zleceniu zwrotu przez Partnera realizowany jest asynchroniczny proces zwrotu. W ramach procesu wysyłane są powiadomienia o zmianie statusu zwrotu na adres notificationUrl podany przez Partnera przy tworzeniu zwrotu lub przy konfiguracji punktu płatności.

Poniżej znajduje się opis parametrów komunikatu, który jest wysyłany do Partnera.

Obiekt RefundStatus

Nazwa pola Typ Wymagalność Ograniczenia Opis
refundId String TAK max. 40 znaków Identyfikator zwrotu w systemie Cinkciarz Pay.
externalRefundId String NIE max. 36 znaków Identyfikator zwrotu w systemie Partnera.
code String TAK max. 14 znaków Status zwrotu.

Pole code może przyjąć wartości z tabeli poniżej (odpowiadają one statusom zwrotu):

Nazwa statusu Opis
NEW Zwrot został utworzony.
PROCESSING Zwrot jest przetwarzany.
PENDING Zwrot oczekuje na środki pieniężne.
COMPLETED Zwrot został zrealizowany.

Błędy API - techniczne

Opis błędów zwracanych przez API Cinkciarz PAY dla wszystkich udostępnianych zasobów.

400 Bad Request

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "Unexpected character ('f' (code 102)): was expecting comma to separate Object entries"
}

Zwracany, gdy żądanie ma nieprawidłową strukturę.

403 Forbidden

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Forbidden",
  "status": 403
}

Zwracany, gdy Klient nie posiada dostępu do żądanego zasobu.

405 Method Not Allowed

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Method Not Allowed",
  "status": 405,
  "detail": "Request method 'PUT' not supported"
}

Zwracany, gdy wywoływana metoda na zasobie jest inna niż zdefiniowana.

409 Conflict

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "Currency from paymentData.totalAmount is different than the currency from products"
}

Zwracany, gdy wystąpią błędy walidacji biznesowej.

415 Unsupported Media Type

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Unsupported Media Type",
  "status": 415,
  "detail": "Content type 'application/x-www-form-urlencoded' not supported"
}

Wysłana zawartość żądania jest niewspieranego typu.

500 Internal Server Error

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Internal Server Error",
  "status": 500
}

Wystąpił nieoczekiwany błąd.

503 Service Unavailable

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "title": "Service Unavailable",
  "status": 503
}

Serwis nie jest dostępny.

Błędy API - biznesowe

Opis błędów zwracanych przez API Cinkciarz PAY, których typ jest zdefiniowany przez klucz type.

invalid-jws

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "invalid-jws",
  "status": 400,
  "title": "Invalid JWS",
  "validation-errors": [
    {
      "message": "Header 'kid' is missing",
      "message-key": "KidHeaderMissing",
      "context-key": "jws"
    }
  ]
}

Zwracany, gdy format przesłanego komunikatu JWS jest nieprawidłowy:

invalid-pem

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "invalid-pem",
  "status": 400,
  "title": "Can not read public key from PEM",
  "detail": "Can not read public key from PEM",
}

Zwracany, gdy wysyłany klucz publiczny jest nieprawidłowy.

invalid-public-key

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "invalid-public-key",
  "status": 400,
  "title": "Invalid public key",
  "detail": "Invalid public key",
}

Zwracany, gdy podczas dodawania nowego klucza publicznego, klucz będzie niepoprawny.

sample-text-signature-not-match

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "sample-text-signature-not-match",
  "status": 400,
  "title": "Sample text signature not match",
  "detail": "Sample decoded text must have signed with SHA-256 signature",
}

Zwracany, gdy podczas dodawania nowego klucza publicznego, przykładowa wiadomość w polu encodedText została podpisana z wykorzystaniem innej sygnatury niż SHA-256.

validation-error

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "validation-error",
  "status": 400,
  "title": "Request parameters are not valid",
  "detail": "Property 'category1' with value 'E_COMMERCE' is unknown for object 'PaymentData'",
  "validation-errors": [
    {
      "message-key": "unknown-property",
      "context-key": "category1",
      "message": "Unsupported 'category1' property"
    }
  ]
}

Zwracany, gdy podane parametry żądania są nieprawidłowe.

point-of-sale-not-found

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "point-of-sale-not-found",
  "title": "Point of sale not found",
  "status": 404,
  "detail": "Point of sale with identifier POS458963214589658 not found"
}

Identyfikator punktu płatności jest niepoprawny.

store-not-found

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "store-not-found",
  "title": "Store not found",
  "status": 404,
  "detail": "Store with identifier STR458963125698745 not found"
}

Identyfikator sklepu powiązanego z punktem płatności jest niepoprawny.

public-key-already-revoked

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "public-key-already-revoked",
  "title": "Public key already revoked",
  "status": 409,
  "detail": "Client public key with kid lpSoenUSsyxPtZlkP3tGLH9iPLZn1L4zf0G9jUhX3zQ already revoked"
}

Zwracany, gdy klucz użyty do weryfikacji podpisu został odwołany.

contract-category-not-supported

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "contract-category-not-supported",
  "title": "Category not supported",
  "status": 409,
  "detail": "Partner contract not support E_COMMERCE category"
}

Kategoria podana w dyspozycji płatności jest inna niż zdefiniowana w umowie.

payment-money-below-limit

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "payment-money-below-limit",
  "title": "Payment money below limit",
  "status": 409,
  "detail": "Payment money 0.01 EUR is below 1 EUR limit for EUR currency"
}

Podana kwota płatności znajduje się poniżej zdefiniowanej wartości dla danej waluty.

payment-not-booked

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "payment-not-booked",
  "title": "Payment not booked",
  "status": 409,
  "detail": "Payment is not booked"
}

Płatność, na którą jest realizowany zwrot nie jest zaksięgowana.

point-of-sale-currency-not-supported

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "point-of-sale-currency-not-supported",
  "title": "Currency not supported",
  "status": 409,
  "detail": "Point of sale with identifier POS45896321569859 not support JPY currency"
}

Waluta podana w dyspozycji płatności jest inna niż zdefiniowana dla punktu płatności.

point-of-sale-forbidden-error-url

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "point-of-sale-forbidden-error-url",
  "title": "Forbidden error url",
  "status": 409,
  "detail": "Error url is not allowed in point of sale with identifier POS444785125632569"
}

Podany url wykorzystywany przy przekierowaniu Klienta nie został zdefiniowany w punkcie płatności.

point-of-sale-forbidden-notification-url

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "point-of-sale-forbidden-notification-url",
  "title": "Forbidden notification url",
  "status": 409,
  "detail": "Notification url is not allowed in point of sale with identifier POS458963215697589"
}

Podany url dla otrzymywania powiadomień nie został zdefiniowany w punkcie płatności.

point-of-sale-forbidden-return-url

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "point-of-sale-forbidden-return-url",
  "title": "Forbidden return url",
  "status": 409,
  "detail": "Return url is not allowed in point of sale with identifier POS444785125632569"
}

Podany url wykorzystywany przy przekierowaniu Klienta nie został zdefiniowany w punkcie płatności.

point-of-sale-not-active

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "point-of-sale-not-active",
  "title": "Point of sale not active",
  "status": 409,
  "detail": "Point of sale with identifier POS458963214589658 is not active"
}

Punkt płatności jest nieaktywny.

refund-amount-too-large

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "refund-amount-too-large",
  "title": "Refund amount too large",
  "status": 409,
  "detail": "Refund amount (or sum of the all partial refunds amount) is higher than payment amount"
}

Kwota zwrotu przekracza kwotę płatności. W przypadku zwrotu częściowego suma wszystkich kwot zwrotów częściowych przekracza kwotę płatności.

refund-incorrect-currency-code

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "refund-incorrect-currency-code",
  "title": "Incorrect refund currency code",
  "status": 409,
  "detail": "Refund currency code not match with payment currency code"
}

Waluta zwrotu jest inna niż waluta, którą dokonano płatności.

sample-text-verification-failed

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "sample-text-verification-failed",
  "title": "Sample text verification failed",
  "status": 409,
  "detail": "Signed text from encodedText not equals to unsigned text from decodedText"
}

Zwracany, gdy podpisana wiadomość w polu encodedText nie jest zgodna z wartością podaną w decodedText.

public-key-has-wrong-length

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "public-key-has-wrong-length",
  "title": "Public key has wrong bytes length",
  "status": 409,
  "detail": "Client public key must have a minimum of 2 048 bytes"
}

Zwracany, gdy dodawany klucz publiczny jest mniejszy niż 2048 bajtów.

public-key-already-exist

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json

Odpowiedź:

{
  "type": "public-key-already-exist",
  "title": "Public key already exist",
  "status": 409,
  "detail": "Client public key with kid lpSoenUSsyxPtZlkP3tGLH9iPLZn1L4zf0G9jUhX3zQ already exist"
}

Zwracany, gdy klucz publiczny już istnieje.

Procesy biznesowe

Proces płatności

Poniżej przedstawiony został proces płatności. Przedstawiony scenariusz zawiera tylko pozytywny przypadek, który ma na celu przedstawić logikę działania całego procesu.

alt text

Warunki wstępne

Klient utworzył, w sklepie internetowym Merchanta obsługiwanym przez Integratora, koszyk z listą produktów do zakupu.

Scenariusz

 1. Klient na stronie sklepu wybrał metodę płatności udostępnianą przez Integratora, a następnie kliknął przycisk „Płacę” (Krok 1.).
 2. Serwer Merchanta przesyła żądanie do serwera Integratora, a następnie przekierowuje Klienta na serwer Integratora. (Krok 2.).
 3. Serwer Integratora wysyła komunikat PaymentData do serwera Cinkciarz Pay (Krok 3.).
 4. Serwer Cinkciarz Pay sprawdza poprawność otrzymanego komunikatu i tworzy dyspozycję płatności (Krok 4.).
 5. Serwer Cinkciarz Pay wysyła odpowiedź PaymentInfo do Integratora (Krok 5.).
 6. Serwer Integratora zapisuje status transakcji potwierdzający przyjęcie dyspozycji w Cinkciarz Pay (Krok 6.) i przekierowuje Klienta na adres approveUrl otrzymany w odpowiedzi PaymentInfo (Krok 7.).
 7. Klient loguje się do serwisu Cinkciarz Pay (Krok 8.), wybiera konto walutowe, z którego będzie realizowana płatność i klika przycisk „Zapłać” (Krok 9.).
 8. Serwer Cinkciarz Pay przyjmuje do przetwarzania zaakceptowaną przez Klienta płatność (Krok 10.).
 9. Serwer Cinkciarz Pay wykonuje przekierowanie do serwera Integratora - na adres returnUrl podany przy zakładaniu dyspozycji płatności lub skonfigurowany w punkcie płatności (Krok 12.), który przekierowuje Klienta na stronę sklepu Merchanta, zwykle na stronę z podziękowaniem za dokonany zakup (Krok 13.).

Równolegle do kroków 11. i 13. realizowany jest proces przetwarzania płatności:

 1. Serwer Cinkciarz Pay po zakończeniu przetwarzania płatności wysyła do serwera Integratora na adres notificationUrl komunikat PaymentStatus z informacją o statusie transakcji (Krok 14.).
 2. Serwer Integratora zapisuje status zakończonej transakcji (Krok 15.) i wysyła kod odpowiedzi HTTP 200 OK, który oznacza poprawne otrzymanie informacji o statusie transakcji (Krok 16.).
 3. Serwer Integratora przesyła informację o statusie transakcji do serwera Merchanta (Krok 17.)
 4. Serwer Merchanta akceptuje wykonaną transakcję płatności (Krok 18.).

Cykl życia płatności

alt text

Proces zwrotu

Zwrot środków na portfel Klienta może być wykonany w dwóch trybach:

Zwrot realizowany jest zawsze w walucie, w której dokonana była płatność. Dla pełnego zwrotu podanie kwoty i waluty nie jest wymagane, natomiast dla zwrotu częściowego waluta musi być zgodna z walutą, w której dokonana została płatność.

W przypadku zwrotu częściowego, suma wszystkich kwot poszczególnych zwrotów częściowych nie może przekroczyć całkowitej kwoty płatności, dla której wykonywany jest zwrot.

Zwrot na kwotę równą kwocie płatności traktowany jest jako zwrot pełny. Jeśli istnieje zwrot częściowy dla płatności, to nie jest możliwe wykonanie zwrotu całkowitego.

Przedstawiony scenariusz zawiera tylko pozytywny przypadek dla zwrotu pełnego, który ma przedstawić logikę działania całego procesu.

alt text

Warunki wstępne

W systemie Cinkciarz Pay istnieje zaksięgowana płatność, dla której ma zostać wykonany zwrot.

Scenariusz

 1. Serwer Partnera wysyła komunikat RefundData do serwera Cinkciarz Pay (Krok 1.).
 2. Serwer Cinkciarz Pay tworzy zwrot (Krok 2.).
 3. Serwer Cinkciarz Pay wysyła odpowiedź RefundInfo do Partnera (Krok 3.).
 4. Serwer Partnera zapisuje informację o utworzeniu zwrotu (Krok 4.).

Równolegle do kroku 4. realizowany jest proces przetwarzania zwrotu:

 1. Serwer Cinkciarz Pay po zakończeniu przetwarzania zwrotu wysyła do serwera Partnera na adres notificationUrl komunikat RefundStatus z informacją o statusie zwrotu (Krok 5.).
 2. Serwer Partnera zapisuje informację o wykonaniu zwrotu (Krok 6.) i i wysyła kod odpowiedzi HTTP 200 OK, który oznacza poprawne otrzymanie informacji o statusie zwrotu (krok 7.).

Cykl życia zwrotu

alt text

Status PENDING może wystąpić w sytuacjach, gdy rachunek płatniczny Partnera nie zawiera wystarczających środków, aby zrealizować zwrot. Zwroty są w takich sytuacjach kolejkowane i oczekują na wpłynięcie środków.

Bezpieczeństwo

System Cinkciarz Pay stosuje poniższe elementy, które zapewniają bezpieczeństwo komunikacji z systemem Partnera:

Autentyczność komunikatu

Specyfikacja JSON Web Signature definiuje, w jaki sposób mogą być podpisane przesyłane komunikaty. JWS jest kodowany przy użyciu base64url i składa się z trzech części oddzielonych od siebie kropkami (.). Ogólna struktura JWS wygląda następująco:

base64url(utf8(header)).base64url(payload).base64url(signature)

Przykładowy minimalny nagłówek JWS akceptowany przez Cinkciarz Pay:

{
  "alg": "RS256",
  "kid": "iQn7M-Eyzw5sde5GwaOu51Xzl8WFXJzNW3pmCBENhhk"
}

Header

Pierwsza część to nagłówek (header), który zawiera m.in. informację o zastosowanym do wyliczenia sygnatury algorytmie - parametr "alg". Możliwe wartości, jakie może przyjmować parametr "alg" zostały podane w tabeli poniżej:

Identyfikator Nazwa algorytmu
RS256 SHA256withRSA
RS384 SHA384withRSA
RS512 SHA512withRSA

Minimalny nagłówek JWS oprócz parametru "alg" musi zawierać także parametr "kid" identyfikujący klucz publiczny, który służy do weryfikacji sygnatury.

Payload

Druga część JWS to tzw. payload, który zawiera przesyłany komunikat. Specyfikacja JWS nie definiuje typu przesyłanego komunikatu (może to być np. XML lub String), jednak Cinkciarz Pay wymaga by komunikat przesyłany był w formacie JSON (kodowanie UTF-8).

Signature

Trzecia część JWS to cyfrowy podpis (signature), który wyliczany jest z zastosowaniem algorytmu podanego w nagłówku JWS dla połączonych ze sobą zakodowanego nagłówka i zakodowanego komunikatu, oddzielonych znakiem kropki (.).

Komunikacja z Cinkciarz Pay

JWS Header

{
 "alg": "RS256",
 "typ": "JWT",
 "cty": "application/json",
 "kid": "iQn7M-Eyzw5sde5GwaOu51Xzl8WFXJzNW3pmCBENhhk"
}

JWS Payload

{
 "externalPaymentId": "342HHH88LKDJ89876767",
 "pointOfSaleId": "POS45896321596547859",
 "category": "E_COMMERCE",
 "totalAmount": {
  "currency": "USD",
  "value": "19.99"
 },
 "merchant": {
  "name": "Shop name"
 },
 "description": "Payment description."
}

Przykładowe żądanie utworzenia płatności:

curl -X POST \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   -H "Content-Type: application/jose+json" \
   -d "@payload.jws" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/payments"

payload.jws
   eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL2pzb24iLCJraWQiOiJpUW43TS1FeXp3NXNkZTVHd2FPdTUxWHpsOFdGWEp6TlczcG1DQkVOaGhrIn0.eyAgImV4dGVybmFsUGF5bWVudElkIjogIjM0MkhISDg4TEtESjg5ODc2NzY3IiwgICJwb2ludE9mU2FsZUlkIjogIlBPUzQ1ODk2MzIxNTk2NTQ3ODU5IiwgICJjYXRlZ29yeSI6ICJFX0NPTU1FUkNFIiwgICJ0b3RhbEFtb3VudCI6IHsgICAgImN1cnJlbmN5IjogIlVTRCIsICAgICJ2YWx1ZSI6ICIxOS45OSIgIH0sICAibWVyY2hhbnQiOiB7ICAgICJuYW1lIjogIlNob3AgbmFtZSIgIH0sICAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiUGF5bWVudCBkZXNjcmlwdGlvbi4ifQ.CrO1KVHEoaa6kfhtOMNuTJU-GaseYMLVZBAvD1JPOZ6Mmi_CD9TakNq3LTbac49c5KMS7hwmZnW-RKiVIdOKEVslziLrJIU1Aigben547xyU0OxILIf01_eqrk3VPPf3tfgG6GmwkeKQbWS-TnVIeurzEFHERv7lDw9W2a4DxbBZg1UkOQd59Ri9zRkDeANZCV1rYD1aVHIY-1LGHAyQP9BVVaho1VTilCZTOucJ3nSDT1eP9zqhXWY5WQKFimRJn6vdghE7PIS_GMIgtTyPBNMx1fVSN633koFktYApGl-Ioe3AQojMQol4Q3hpTU4zrVV7SS8na5reOYdUS3NKIw

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/jose+json

Odpowiedź:

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL2pzb247Y2hhcnNldD1VVEYtOCIsImtpZCI6InpDNGo0QWNoZHp3S1hTX01xc2g0QWZ3VnlTdUdzRmdnT18yeHY1dHVzemsifQ.eyJwYXltZW50SWQiOiAiUEFZNzE1MDM3NDIyMTgyNTg3IiwiYXBwcm92ZVVybCI6ICJodHRwczovLzxDSU5LQ0lBUlpfUEFZX0hPU1Q-L2FwcHJvdmUifQ.T8YBr9hhEjIEe2JtFEuVo0GAssd2-9ZL7IEGjMNoamqD6c9Ha1W6Nunlrs-CpYHUabejhcI6Z3EKzuA8Ra9YyKki_BOoK_oPAnKSJMaP6DgYeJ0cxqawqdMYkT0Ku3TpUwte-hwIoWVNFKqfjBncwNfhAXPyx4Ti6eqAQENpL8VmfvsrcmLn96BqbxYo1Hp07K_AmVulJs701a_s0BdSysLmAyhmLcQfVwSWCpTgMc7NXbe1R95T6xRYCsif2FvVZke4cM8f9zDZZI5-V7tgUhx8v3BVUEtanjPsPdDcTUs5ZLYl6EH8yCtWECGxbxxJbV2WDGJTPn6mbNRBtsjsNQ

Wszystkie komunikaty wysyłane z systemu Partnera do systemu Cinkciarz Pay muszą być przesyłane w formacie JWS. Jedynie w przypadku dodawania klucza publicznego nie jest wymagane podpisywanie komunikatu.

Poniżej przedstawiony został przykładowy JWS (Compact Serialized), jaki może być przesłany do Cinkciarz Pay:

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL2pzb24iLCJraWQiOiJpUW43TS1FeXp3NXNkZTVHd2FPdTUxWHpsOFdGWEp6TlczcG1DQkVOaGhrIn0.eyAgImV4dGVybmFsUGF5bWVudElkIjogIjM0MkhISDg4TEtESjg5ODc2NzY3IiwgICJwb2ludE9mU2FsZUlkIjogIlBPUzQ1ODk2MzIxNTk2NTQ3ODU5IiwgICJjYXRlZ29yeSI6ICJFX0NPTU1FUkNFIiwgICJ0b3RhbEFtb3VudCI6IHsgICAgImN1cnJlbmN5IjogIlVTRCIsICAgICJ2YWx1ZSI6ICIxOS45OSIgIH0sICAibWVyY2hhbnQiOiB7ICAgICJuYW1lIjogIlNob3AgbmFtZSIgIH0sICAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiUGF5bWVudCBkZXNjcmlwdGlvbi4ifQ.CrO1KVHEoaa6kfhtOMNuTJU-GaseYMLVZBAvD1JPOZ6Mmi_CD9TakNq3LTbac49c5KMS7hwmZnW-RKiVIdOKEVslziLrJIU1Aigben547xyU0OxILIf01_eqrk3VPPf3tfgG6GmwkeKQbWS-TnVIeurzEFHERv7lDw9W2a4DxbBZg1UkOQd59Ri9zRkDeANZCV1rYD1aVHIY-1LGHAyQP9BVVaho1VTilCZTOucJ3nSDT1eP9zqhXWY5WQKFimRJn6vdghE7PIS_GMIgtTyPBNMx1fVSN633koFktYApGl-Ioe3AQojMQol4Q3hpTU4zrVV7SS8na5reOYdUS3NKIw

Po zdekodowaniu JWS otrzymuje się JWS Header oraz JWS Payload zawierający minimalny komunikat PaymentData. Do podpisu użyto algorytmu asymetrycznego RSASSA-PKCS1-V1_5 with SHA-256 (RS256). W celu weryfikacji sygnatury należy wykorzystać przykładowy klucz publiczny:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnIo4OMp7I5ugVgGQquUL
FFdC0m1sL+1e7M1zX8lobKPJpQwApDKaEFTBWjrK5aXvzAsxqKzKzG3yUCSGqa/f
huzdzs3kBlvIFCPwk5dM5uc5v2+2W0SF0/8lF3NBUjK2jz8s3Nyb3cCWCfysRF+1
KhF/4ushqX4spCraIU2GkavZ6ETn/Oyfu1fJnZSuH16fwj2OwGsFnTUHam5yrihn
htxIkp4eUbhBOkjMMwb4XLygD1dlcg61Pbe60dmuwV+ZWQzfoi4QzlZd9kpePEva
bPar+AUItKilx5XvNm86PLGBbcsGIMhtew019UP0MrgF1S2/99ZsF2V76haipaXS
kQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Do weryfikacji odpowiedzi otrzymanej z Cinkciarz Pay należy użyć klucza publicznego udostępnianego przez API GET /jwks.

Komunikacja z Partnerem

Przykładowa odpowiedź API:

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL2pzb247Y2hhcnNldD1VVEYtOCIsImtpZCI6InpDNGo0QWNoZHp3S1hTX01xc2g0QWZ3VnlTdUdzRmdnT18yeHY1dHVzemsifQ.eyJwYXltZW50SWQiOiAiUEFZNzE1MDM3NDIyMTgyNTg3IiwiYXBwcm92ZVVybCI6ICJodHRwczovLzxDSU5LQ0lBUlpfUEFZX0hPU1Q-L2FwcHJvdmUifQ.T8YBr9hhEjIEe2JtFEuVo0GAssd2-9ZL7IEGjMNoamqD6c9Ha1W6Nunlrs-CpYHUabejhcI6Z3EKzuA8Ra9YyKki_BOoK_oPAnKSJMaP6DgYeJ0cxqawqdMYkT0Ku3TpUwte-hwIoWVNFKqfjBncwNfhAXPyx4Ti6eqAQENpL8VmfvsrcmLn96BqbxYo1Hp07K_AmVulJs701a_s0BdSysLmAyhmLcQfVwSWCpTgMc7NXbe1R95T6xRYCsif2FvVZke4cM8f9zDZZI5-V7tgUhx8v3BVUEtanjPsPdDcTUs5ZLYl6EH8yCtWECGxbxxJbV2WDGJTPn6mbNRBtsjsNQ

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/jose+json

JWS Header

{
 "alg": "RS256",
 "typ": "JWT",
 "cty": "application/json",
 "kid": "zC4j4AchdzwKXS_Mqsh4AfwVySuGsFggO_2xv5tuszk"
}

JWS Payload

{
 "paymentId": "PAY715037422182587",
 "approveUrl": "https://<CINKCIARZ_APPROVAL_HOST>/approve"
}

Wszystkie komunikaty oraz odpowiedzi wysyłane z systemu Cinkciarz Pay do systemu Partnera są wysyłane w formacie JWS. Przykłady zawarte w dokumentacji dla uproszczenia są podawane w formie zdekodowanej. W celu weryfikacji otrzymanego komunikatu należy pobrać klucz publiczny Cinkciarz Pay i przy jego pomocy zweryfikować autentyczność otrzymanych danych.

Autentyczność parametrów URL

Zdekodowany parametr data (sekcja JWS Payload):

{
 "paymentId": "PAY893669703633781",
 "externalPaymentId": "464/46846/45",
 "result": "SUCCESS"
}

System Cinkciarz Pay po przekierowaniu Klienta na stronę Partnera zamieszcza w ramach skonfigurowanego adresu URL dodatkowe parametry określające status realizacji płatności przez Klienta. W celu zapewnienia autentyczności, parametry te są podpisywane.

Poniżej zaprezentowany jest przykładowy adres URL:

https://shop.com/success?data=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL2pzb24iLCJraWQiOiJ6QzRqNEFjaGR6d0tYU19NcXNoNEFmd1Z5U3VHc0ZnZ09fMnh2NXR1c3prIn0.eyJwYXltZW50SWQiOiJQQVk4OTM2Njk3MDM2MzM3ODEiLCJleHRlcm5hbFBheW1lbnRJZCI6IjQ2NC80Njg0Ni80NSIsInJlc3VsdCI6IlNVQ0NFU1MifQ.S83VbMBroVHrAVfXs-tk_Q3BdulpAj3lni0vdegxZ7zCQHhJuIU_DYCFQ3OTG5-EHTJ6zzsmLjjzTw5S8XVy96MXQfHbJKY-jVWEAEB5mRiLgJMn4PssQRLgaGwWbhbFbvD5qqPCFpIz96-FWnkvoxuPaa86Ywfdhd-aPAZ43m3afIAXaKOt9Iy5A0fmsbtZsiwAtrFYMmPoNZcEl02NZ9paIaJ8RXaoU4oTKgMEVjZECQ4smqfnpVg7UD1UIw54F_NaTppx0fAAIZYp5n9lzT9-DwXMe875AbH0ZzRq6-500fSCmJQc3_ym9bM8Xa5gbKSlNQrw2t4pjxJkXbPOGw

Generowanie klucza publicznego

Linux

Instalacja potrzebnego oprogramowania

W celu wygenerowania klucza publicznego należy użyć programu openssl.
Poniższe kroki przedstawiają proces instalacji oprogramowania:

 1. Należy uruchomić konsolę
 2. W zależności od dystrybucji, należy zainstalować openssl menadżerem pakietów podanym poleceniem

Generowanie klucza

 1. Należy uruchomić konsolę
 2. W celu wygenerowania pary kluczy należy wprowadzić następujące polecenia:
  openssl genpkey -out "klucz-prywatny.pem" -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
  openssl rsa -in "klucz-prywatny.pem" -out "klucz-publiczny.pem" -outform PEM -pubout
 3. Klucz publiczny znajduje się w pliku "klucz-publiczny.pem"

macOS

Instalacja potrzebnego oprogramowania

W celu wygenerowania klucza należy użyć programu openssl.
Poniższe kroki przedstawiają proces instalacji oprogramowania:

 1. Należy uruchomić Terminal
 2. W celu instalacji openssl niezbędnym jest zainstalowanie menadżera pakietów dla macOS homebrew:
  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
 3. W celu instalacji openssl menadżerem pakietów należy wprowadzić następujące polecenie:
  brew install libressl

Generowanie klucza

 1. Należy uruchomić Terminal
 2. W celu wygenerowania pary kluczy należy wprowadzić następujące polecenia:
  openssl genpkey -out “klucz-prywatny.pem” -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
  openssl rsa -in “klucz-prywatny.pem” -out “klucz-publiczny.pem” -outform PEM -pubout
 3. Klucz publiczny znajduje się w pliku "klucz-publiczny.pem"

Windows

Instalacja potrzebnego oprogramowania

W celu wygenerowania klucza należy użyć programu openssl, który jest częścią oprogramowania libressl dostarczonego przez OpenBSD dla systemu Windows.
Poniższe kroki przedstawiają proces instalacji oprogramowania:

 1. Należy pobrać libressl z oficjalnej strony:
  https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/LibreSSL/libressl-2.5.5-windows.zip
 2. Należy wypakować archiwum libressl-2.5.5-windows.zip

Generowanie klucza

 1. Należy przejść do wypakowanego katalogu libressl-2.5.5-windows/x86/
 2. Należy uruchomić program openssl.exe
 3. W celu wygenerowania pary kluczy należy wprowadzić podane polecenia:
  genpkey -out “klucz-prywatny.pem” -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
  rsa -in “klucz-prywatny.pem” -out “klucz-publiczny.pem” -outform PEM -pubout
 4. Klucz publiczny znajduje się w bieżącym katalogu w pliku "klucz-publiczny.pem"

Dodanie klucza publicznego

curl -X POST \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -d "@public-key.json" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/public_keys"

public-key.json { "pem": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnIo4OMp7I5ugVgGQquUL\nFFdC0m1sL+1e7M1zX8lobKPJpQwApDKaEFTBWjrK5aXvzAsxqKzKzG3yUCSGqa/f\nhuzdzs3kBlvIFCPwk5dM5uc5v2+2W0SF0/8lF3NBUjK2jz8s3Nyb3cCWCfysRF+1\nKhF/4ushqX4spCraIU2GkavZ6ETn/Oyfu1fJnZSuH16fwj2OwGsFnTUHam5yrihn\nhtxIkp4eUbhBOkjMMwb4XLygD1dlcg61Pbe60dmuwV+ZWQzfoi4QzlZd9kpePEva\nbPar+AUItKilx5XvNm86PLGBbcsGIMhtew019UP0MrgF1S2/99ZsF2V76haipaXS\nkQIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----", "sampleData": { "decodedText": "test", "encodedText": "HHjI8WE+jlc/K7vgoYCAqe0NlIGpEHkIcx7iUze2T2hOMOpVogtAUq2XJLDWIkJ6kOIFAfYWrCfXullMIfRKix7ch9CHnBTGg0e0DHOZEw42C/50YhMzg1GpfLSJutQpOMU/KEjSXdvuJiKwngHWqpvJTxHTYJkPkLHzUzANz3iB1XB8KBepnHBW2WQ8SUBb8qw27AD1Gc6bySIgx8OoFSpZAsyDQanPtz/TkYBpakakRdw0ISc/cAM8KKTjOxTbHOwWcNDlwAmoBNS+eUGeH/yNBwjPnK1TS0yhmdgrerIrJ+yZm1VI5EHPbzWMBWx142LE/M9d9AEozAMYCUtOlg==" } }

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
 "kid": "lpSoenUSsyxPtZlkP3tGLH9iPLZn1L4zf0G9jUhX3zQ"
}

W celu umożliwienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy Cinkciarz Pay i systemem Partnera istotne jest dostarczenie przez Partnera klucza publicznego, którym będą weryfikowane komunikaty wysyłane przez system. Klucz publiczny należy dostarczyć w formacie PEM wywołując zasób POST /public_keys.

Zasób

POST <CINKCIARZ_PAY_HOST>/public_keys Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.
Content-Type application/json

Zawartość

Obiekt PublicKey zawierający dane klucza publicznego

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
pem String TAK Klucz publiczny Partnera.
sampleData SampleData NIE Obiekt zawierający przykładowe teksty do weryfikacji klucza publicznego.

Obiekt SampleData zawierający przykładowe teksty do weryfikacji klucza publicznego

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
decodedText String NIE Przykładowy tekst przesyłany w celu weryfikacji poprawności klucza publicznego.
encodedText String NIE Przykładowy tekst z pola decodedText podpisany przez klucz prywatny z sygnaturą SHA-256.

Odpowiedź

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
kid String TAK Identyfikator klucza publicznego Partnera.

Błędy API

Metoda POST /public_keys może zwrócić poniższe błędy biznesowe:

Pobranie kluczy publicznych

curl -X GET \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/public_keys"

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
 "publicKeys": [
  {
   "kid": "chi09N6Bog_0IvtrahDhZRGF7kiHTAhQaIm4x_wdpQU",
   "pem": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoPYw28jrN71VoWHfSkTR\nb4v8OdYMjwZRs2dg5vPZjv0xryNAqHpHYP5+SCpEz6YRFGzuCWhqkNgSKmZgLBxv\nBVJt8YqZOtbnB4as/4TI0dy73YUmw00LYXLTcrS6al6OFtC4SehUREgoVG9V8Hlf\nx9T0bnNOW5R0z3LvkC+Y8e1Gm+xtX+K5uX00md5TI1jk5GqoE9D7cuv5mBX50Igi\nzMqbZYttu/gdA3TWD6JnceMU2WPKJDLowGN4RnUtQJQiApfRQZDPblB+9AKJkiTy\n8N4g9hAVmKbwC3cehO1vMB7ujOlJrNAXjh1rO7B3OJQ0JXcpb2UhrPZ/DIuRdLvX\n6QIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----"
  }
 ]
}

Dodane klucze publiczne można pobrać wywołując zasób GET /public_keys.

Zasób

GET <CINKCIARZ_PAY_HOST>/public_keys Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.

Odpowiedź

Obiekt PublicKeys zawierający listę dodanych kluczy publicznych

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
publicKeys Array NIE Lista obiektów typu PublicKey.

Obiekt PublicKey zawierający informację o kluczu publicznym

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
kid String TAK Identyfikator klucza publicznego.
pem String TAK Klucz publiczny.
expiredDate String NIE Data i czas wygaśnięcia klucza zgodna z ISO 8601 format YYYY-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ.

Błędy API

Metoda GET /public_keys może zwrócić jedynie błędy techniczne.

Pobranie klucza Cinkciarz Pay

curl -X GET \
   -H "Authorization: Bearer M1ODU2ZDI5NzU3ZWFkYTRjMjEyMTIwNmRiNmQ2MjdmM" \
   "<CINKCIARZ_PAY_HOST>/jwks"

Nagłówki odpowiedzi:

HTTP/1.1 200 Success
Content-Type: application/json

Odpowiedź:

{
 "keys": [
  {
   "kty": "RSA",
   "kid": "zC4j4AchdzwKXS_Mqsh4AfwVySuGsFggO_2xv5tuszk",
   "use": "sig",
   "n": "hFava6Gd2uyA9XHmD7IIxiKD-S2vBcJ0QtgjodtvDeI4y3r5Ab_s_XMvTvbdSkCf0nmK84UwWwayQwnTboafvktCRndfnvSXWCVClgiVWJmnNibPhtsMI_uelmc99OjtPM93UZ6_yiohi1mKpC_w8MygxHX7R3rFMxssO5h-qXPfjWYWAiC0-B_Vf592E52N-dOF_yUi5hAP14gFbPv_LSWn2dSWkg2i6n5lTL6QzNQueBw3Q04odYXrbALPm1M0ucwgDewWW8LTzRAsqKwIeY9iTblq9ywxnExbq5qORgtNVk3zunqEYRKQfJIINFZgJSmqxxAfvnzlJyvuih97zQ",
   "e": "AQAB"
  }
 ]
}

W celu weryfikacji komunikatów otrzymywanych z systemu Cinkciarz Pay wymagane jest posiadanie klucza publicznego systemu Cinkciarz Pay. W celu pozyskania klucza należy wykorzystać zasób GET /jwks.

Zasób

GET <CINKCIARZ_PAY_HOST>/jwks Zobacz adresy serwerów

Nagłówki

Nazwa Wartość Uwagi
Authorization
Bearer <access_token>
Musi zawierać token dostępowy typu Bearer. Więcej informacji w Pobranie tokena dostępowego.

Odpowiedź

Obiekt PublicKeys zawierający listę kluczy publicznych systemu Cinkciarz Pay

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
keys Array TAK Lista obiektów typu PublicKey.

Obiekt PublicKey zawierający informację o kluczu publicznym Cinkciarz Pay

Nazwa pola Typ Wymagalność Opis
kty String TAK Typ klucza.
kid String TAK Identyfikator klucza publicznego.
use String TAK Sposób użycia klucza.
n String TAK Moduł standardowego PEM.
e String TAK Wykładnik standardowego PEM.

Błędy API

Metoda GET /jwks może zwrócić jedynie błędy techniczne.

Lista wspieranych walut

Waluta Kod waluty Liczba cyfr po separatorze dziesiętnym Minimalna liczba jednostek waluty dla transakcji
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich AED 2 1
Dolar australijski AUD 2 1
Lew bułgarski BGN 2 1
Dolar kanadyjski CAD 2 1
Frank szwajcarski CHF 2 1
Juan chiński CNY 2 1
Korona czeska CZK 2 10
Korona duńska DKK 2 10
Euro EUR 2 1
Funt brytyjski GBP 2 1
Dolar hongkoński HKD 2 1
Kuna chorwacka HRK 2 1
Forint węgierski HUF 0 100
Nowy szekel izraelski ILS 2 1
Jen japoński JPY 0 100
Peso meksykańskie MXN 2 1
Korona norweska NOK 2 10
Dolar nowozelandzki NZD 2 1
Polski złoty PLN 2 1
Lej rumuński RON 2 1
Rubel rosyjski RUB 2 10
Korona szwedzka SEK 2 10
Dolar singapurski SGD 2 1
Lira turecka TRY 2 1
Dolar amerykański USD 2 1
Rand południowoafrykański ZAR 2 1
Bat tajlandzki THB 2 100
Dinar serbski RSD 2 10

Algorytm wysyłania powiadomień

Nieudana próba wysłania: Kolejna próba wysłania za:
1 10 sekund
2 20 sekund
3 30 sekund
4 - 300 120 sekund
> 300 Kolejne próby nie będą podejmowane