Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

AML

Cinkciarz.pl jako firma działająca w obszarze finansów aktywnie przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

AML - z języka angielskiego, skrót sformułowania Anti-Money Laundering (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy).

Ustawa AML - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej - organ administracji rządowej właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Instytucja obowiązana - podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Ustawy AML. Są to np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, krajowe instytucje płatnicze, kantory wymiany walut, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach, rewidenci i doradcy podatkowi, a także organizacje non-profit (fundacje, stowarzyszenia) w sytuacjach określonych w Ustawie AML.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - (z języka angielskiego: Politically Exposed Persons) są to osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne pełniące funkcje między innymi: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, którzy sprawują te funkcje polityczne lub je sprawowały w terminach określonych przez Ustawę AML, a także osoby znane jako bliscy współpracownicy takich osób lub członkowie ich rodzin.

Pranie brudnych pieniędzy - zamierzone działania, które zmierzają do wprowadzenia do legalnego obrotu przede wszystkim pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. Działania te stanowią przestępstwo określone w § 299 Kodeksu Karnego.

Środki bezpieczeństwa finansowego - działania podejmowane przez instytucje obowiązane, mające na celu ograniczenie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polegające w szczególności na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwaniu informacji dotyczących celu relacji klienta z jednostką obowiązaną oraz bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.

Transakcja - czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawna lub faktyczna dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, np. wpłata i wypłata w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, kupno i sprzedaż wartości dewizowych.

Wstrzymanie transakcji - czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia określonej transakcji przez instytucję obowiązaną.

Zamrażanie - zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu wartości majątkowych lub przeprowadzeniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości majątkowych.

Przestępstwo prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu to zjawisko o charakterze międzynarodowym, któremu poszczególne kraje przeciwstawiają się stosując przepisy prawa zdefiniowane w lokalnych ustawach. Pomimo tego, iż przepisy krajowe mogą się od siebie nieco różnić, co do głównych założeń są one zgodne, a ich nadrzędnym celem jest niedopuszczenie do wykorzystania przez przestępców systemu finansowego państwa.

W Polsce głównym dokumentem w tym zakresie jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzenia Ministra Finansów stanowiące akty wykonawcze. Ustawa określa obowiązki, jakie instytucje obowiązane muszą spełnić w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a rozporządzenia wskazują sposób ich wykonania.

Na poziomie Unii Europejskiej, zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu określają Dyrektywy oraz Rozporządzenia. Instytucje finansowe działające globalnie zobowiązane są do przestrzegania nie tylko wymogów krajowych, ale także przepisów krajów, w których świadczą usługi.

Jako nasz przyszły Klient, na etapie rejestracji w serwisie musisz podać swoje dane osobowe i adresowe w celu Twojej identyfikacji. Dane, jakie podasz, zostaną zweryfikowane w zakresie zgodności z danymi zawartymi w Twoim przelewie przychodzącym z banku, w którym posiadasz swój rachunek i z którego będziesz dokonywać rozliczeń transakcji kupna/ sprzedaży walut. W niektórych sytuacjach, na przykład przy zlecaniu transakcji z udziałem banku zagranicznego oraz jeśli nie jesteś rezydentem Polski, zostaniesz poproszony o przesłanie skanu swojego dokumentu tożsamości. Nie martw się o swoje dane - dbamy o to, aby były one dobrze i skutecznie chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Jako obecny już Klient serwisu na każdym etapie naszej relacji możesz zostać poproszony o udostępnienie dodatkowych danych w celu weryfikacji Twojej tożsamości, nawet jeśli na etapie rejestracji nie było to konieczne. Możesz zostać także poproszony o uzupełniające wyjaśnienia odnośnie do zleconej przez Ciebie transakcji. Ma to związek z bieżącym monitoringiem transakcji oraz analizą ryzyka, jaką Cinkciarz.pl stale prowadzi.

Aby aktywnie przeciwdziałać praniu pieniędzy, stosujemy szereg zabezpieczeń i kontroli. Ich podstawowym elementem jest poznanie naszego Klienta i ocena związanego z nim ryzyka. W tym celu prowadzimy identyfikację naszych Użytkowników i weryfikację ich tożsamości, weryfikujemy dane na listach sankcyjnych oraz ustalamy status PEP Klienta w oparciu o złożone przez niego oświadczenie. Jeśli Twoje dane zostaną odnalezione na listach sankcyjnych, przeprowadzimy dodatkową analizę, aby być pewnym, czy możemy rozpocząć z Tobą współpracę. W przypadku potwierdzonego trafienia na listach kontrolnych, odmówimy nawiązania relacji oraz złożymy raport Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Gdy już staniesz się naszym Klientem, wszystkie Twoje transakcje zlecane i rozliczane w serwisie są monitorowane. Jeśli będziemy mieć wątpliwości lub podejrzenia co do charakteru zleconej transakcji, wstrzymamy jej realizację i poprosimy Cię o wyjaśnienia, czego dana transakcja dotyczy. Zrealizujemy ją dopiero wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że nie istnieje ryzyko, iż transakcja ta jest powiązana z praniem pieniędzy bądź innym nieuprawnionym działaniem.

Rejestrujemy wszystkie transakcje o wysokości 15,000 EUR lub wyższej bądź równowartości w innej walucie, transakcje podejrzane o pranie pieniędzy niezależnie od jej wysokości oraz transakcje powiązane, czyli takie, których wysokość jest mniejsza niż 15,000 EUR bądź równowartość w innej walucie, a których charakter może wskazywać, iż są powiązane ze sobą i zostały podzielone na mniejsze w celu uniknięcia rejestracji. Informacje o zarejestrowanych transakcjach przesyłane są Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

W przypadku gdy Klient jest notowany na liście sankcyjnej, koniecznym może się stać zastosowanie mechanizmu zamrożenia wartości majątkowych lub wstrzymania transakcji. Sytuacje takie mamy obowiązek zgłosić Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz postępować zgodnie z jego instrukcjami.

Prokuratura lub Policja, w trakcie prowadzenia czynności przygotowawczych związanych z postępowaniem dotyczącym podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu, może zwrócić się do nas z żądaniem udzielenia informacji, na przykład o konkretnej transakcji lub o Kliencie serwisu. Wtedy, na mocy obowiązujących przepisów prawa, jesteśmy zobowiązani udostępnić żądane informacje.

Także Cinkciarz.pl, gdy poweźmie informację o przestępczym charakterze działań prowadzonych na profilu w serwisie, złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury.

Dzieje się tak dlatego, gdyż instytucje finansowe zobowiązane są informować organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, oszustwa, wyłudzenia wartości majątkowych, w wyniku których ich Klienci padają ofiarą przestępców. Ta współpraca instytucji finansowych z organami ścigania istotnie przyczynia się do wykrywania sprawców oszustw.

Ze względu na złożoność sankcji nałożonych przez międzynarodowe instytucje na pewne kraje, Cinkciarz.pl stosując podejście oparte na ocenie ryzyka, zidentyfikował niżej wymienione kraje jako generujące nieakceptowalne ryzyko i podjął decyzję o nienawiązywaniu relacji związanych z następującymi krajami: Syria, Sudan, Kuba, Korea Północna, Iran, Burma (Myanmar).