O nas

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Pobierz PDF (388 kB)

 

 1. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, jeżeli nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administratorami danych osobowych Użytkowników i innych osób, przetwarzanych w ramach Serwisu, są CINKCIARZ.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9, (65-001) w Zielonej Górze („CINKCIARZ.PL”) oraz CONOTOXIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9, (65-001) w Zielonej Górze („CONOTOXIA”).
 3. CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 4. CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA przetwarzają i zabezpieczają dane osobowe w ramach Serwisu zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.), przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) („UODO”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). W szczególności CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA zabezpieczają dane osobowe w ramach Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 5. CINKCIARZ.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiąza-nia, ukształtowania treści oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym: kupna, sprzedaży lub wymiany walut drogą elektroniczną, wykonywania przez CINKCIARZ.PL obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (Dz. U. z 2010, Nr 46, poz. 276 t. j.), przesyłania drogą elektroniczną informacji o Kursie Walutowym, sprzedaży i obsługi Kart Walutowych, rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług w ramach Serwisu oraz wystawiania i przesyłania faktur z tytułu świadczonych Usług przez Serwis oraz rozliczania Usług. CONOTOXIA przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów związanych z obsługą Transakcji Płatniczej i dokumentowania jej wykonania, w tym wykonywania przez CONOTOXIA obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi.
 6. Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane, pod warunkiem udzielenia przez Użytkownika odrębnych zgód na przetwarzanie danych dla celów marketingowych przez administratorów danych, tj. CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA, m. in. w postaci wysyłki newslettera. Po zakończeniu korzystania z Usług CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie dozwolonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
 7. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług Serwisu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy, o której mowa w pkt 6) powyżej, ale może być niezbędne do realizacji określonych Usług za pośrednictwem Serwisu, jak również rejestracji oraz logowania do niego. Użytkownik i inne osoby, których dane są przetwarzane w ramach Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisu dane osobowe staną się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.
 8. Dane osobowe Użytkowników w ramach Serwisu są zbierane bezpośrednio od Użytkowników, dane osobowe innych osób mogą być zbierane za pośrednictwem Użyt-kowników. Osobom, których dane osobowe Serwis uzyskał za pośrednictwem Użytkowników przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 9. CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA nie udostępniają danych osobowych Użytkowników i innych osób, innym podmiotom, z zastrzeżeniem przypadków ich udostępniania podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.
 10. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Usługi, w tym rozliczenia Usługi, z zastrzeżeniem przypadków gdy okres ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 11. CINKCIARZ.PL i CONOTOXIA nie odpowiadają za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.
 12. Serwis przetwarza adresy IP Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz statystycznych, jak i ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu Serwisu.
 13. Serwis przechowuje na komputerze Użytkownika niewielkie pliki tekstowe „cookies”. Przeczytaj więcej w Polityce cookies.
 14. CINKCIARZ.PL oraz CONOTOXIA zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznawania się ze zmianami Polityki Prywatności.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu prosimy o kontakt drogą pocztową z CINKCIARZ.PL na adres pocztowy abi@cinkciarz.pl oraz z CONOTOXIA na adres abi@conotoxia.com.