Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Zjawisko terroryzmu stanowi aktualnie jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata, co powoduje, że globalnie działające instytucje finansowe stoją przed trudnym i skomplikowanym wyzwaniem związanym z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

CTF

Polska aktywnie działa na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy. Podstawą prawną walki z finansowaniem terroryzmu jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (“Ustawa”). Ustawa ta wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz Dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Walka z finansowaniem terroryzmu to wspólny wysiłek instytucji finansowych oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który w Polsce pełni wiodącą funkcję w systemie zwalczania przestępstw finansowych i finansowania terroryzmu.

Polska uczestniczy między innymi w pracach MONEYVAL oraz Grupy Egmont, międzynarodowych organizacji zajmujących się wypracowywaniem standardów dla rozwiązań skutecznych w walce z finansowaniem terroryzmu. W ramach tych spotkań uczestnicy dzielą się na forum międzynarodowym swoimi doświadczeniem i wiedzą, a na bazie zaobserwowanych trendów w obszarze finansowania terroryzmu prowadzone są prace nad doskonalszymi metodami wykrywania przestępczych działań.

Kwestią priorytetową dla instytucji finansowych jest wypełnienie zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - The Financial Action Task Force (FATF) - 40 Rekomendacji dot. przestępstw finansowych i 9 Specjalnych Zaleceń FATF dotyczących wykrywania, przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu (9 Special Recommendations on Terrorist Financing).

Cinkciarz.pl, działając na mocy przepisów Ustawy, w przypadku zidentyfikowania transakcji, co do których istnieją przesłanki mogące wskazywać na ich związek z finansowaniem terroryzmu, ma prawo zastosować procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Natomiast w odniesieniu do osób objętych sankcjami zastosowanie ma procedura zamrożenia aktywów zgromadzonych na koncie przez tę osobę. Wdrożenie tych procedur odbywa się we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, który, działając poprzez Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, zbiera materiał dowodowy i zawiadamia prokuraturę. Ta we współpracy z organami ścigania podejmuje działania w celu postawienia aktu oskarżenia podejrzanym osobom.