Polityka prywatności

Polityka prywatności

Pobierz PDF (141 kB)

Informacje wstępne

Prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo ich danych jest jednym z naszych priorytetów. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji. Zależy nam także na transparentności realizowanych procesów - jako Podmiot danych masz prawo wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat.

Z tego dokumentu dowiesz się, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg. Jeśli jednak nie znajdziesz w nim wszystkich odpowiedzi na swoje pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszymi Inspektorami Ochrony Danych (IOD) odpowiednimi dla spółki, z usług których korzystasz: [email protected] dla Cinkciarz.pl Sp. z o.o., [email protected] dla Conotoxia Sp. z o.o. i [email protected] dla Currency Lending Sp. z o.o.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Zależnie od tego, w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług, Administratorem Twoich danych może być:

 • Cinkciarz.pl Sp.z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9, oferujący usługę wymiany walut (dalej jako “Cinkciarz.pl”) lub
 • Cinkciarz.pl Marketing Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9, zarzadzający sklepem internetowym Cinkciarz.pl lub
 • Conotoxia Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9, oferująca usługę płatniczą “przekazy pieniężne” oraz karty wielowalutowe lub
 • Conotoxia Ltd. z siedzibą w Limassol przy Chrysorroiatissi 11 (Cypr), oferująca transakcje na rynku Forex lub
 • Currency Lending Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9, oferująca usługę pożyczki lub
 • inna Spółka oferująca Usługi w ramach Portalu Cinkciarz.pl

Powyższe Spółki współpracują ze sobą jako podmioty oferujące komplementarne usługi. Kooperacja w ramach grupy pozwala wykorzystać pełen potencjał zasobów poszczególnych Spółek i tym samym oferować Użytkownikom szeroki wachlarz usług finansowych. W związku z tym, w ramach niektórych czynności przetwarzania, Spółki udostępniają sobie dane osobowe (jedynie za Twoją wyraźną zgodą), powierzają sobie przetwarzanie danych osobowych lub współadministrują danymi.

Cinkciarz.pl jako podmiot zarządzający Portalem może również występować w roli Podmiotu przetwarzającego, który w imieniu pozostałych Administratorów danych utrzymuje infrastrukturę teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji poszczególnych Usług.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W przypadków osób prawnych to także dane członków zarządu reprezentujących dany podmiot, dane pełnomocników, dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji, jakie pozyskujemy, niezależnie od tego czy są one przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, mediów społecznościowych, przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji, osobiście lub z innych źródeł.

Zobowiązujemy się do ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.

Jesteśmy zobowiązani do korzystania z danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. Jednocześnie gwarantujemy, że dane są przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, zaś jeśli podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda, w każdym momencie możliwe jest jej odwołanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z Usług, w tym pobieranie aplikacji mobilnej, możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności, Regulaminem Portalu oraz odpowiednimi Regulaminami Usług Odpłatnych dostępnymi tutaj. Z dalszej części niniejszej Polityki dowiesz się:

 • jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy,
 • jak długo przechowujemy dane osobowe,
 • jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
 • czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom,
 • jakie są Twoje prawa w zakresie danych osobowych.

Jakie informacje gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy?

Usługi finansowe

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie - są to informacje, które podajesz nam w ramach korzystania z Usług. Założenie Konta wymaga podania (a) nazwy Użytkownika (e–mail Użytkownika), (b) hasła oraz (c) kraju zamieszkania. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta. Hasło do Konta jest zaszyfrowane i ma charakter poufny, w związku z tym nie powinieneś nikomu go udostępniać.

Korzystanie z Usług odpłatnych wiąże się z koniecznością podania dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. Twoje imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr dokumentu tożsamości czy rachunku bankowego. Możesz także zostać poproszony o przedstawienie kopii dokumentu tożsamości bądź innych oświadczeń potwierdzających Twoje dane osobowe. Czasem konieczne dla skorzystania z Usług może okazać się przedłożenie innych dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Możemy wykorzystać pewne informacje na Twój temat do profilowania, aby szybko i skutecznie wykryć określone przestępstwo i osobę, która je popełniła. W wyniku takiego profilowania, identyfikuje się potencjalnie niezgodne z przedmiotowymi przepisami postępowanie w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość odmowy realizacji transakcji. W wyniku takiego stwierdzenia może również dojść do odmowy zawarcia umowy z Użytkownikiem w przyszłości.

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu Twoją identyfikację, jak również ustalenie beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych wiążących nas z Tobą, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych. Na podstawie uzyskanych informacji określamy cel i charakter Twoich stosunków gospodarczych i wykonujemy inne czynności wymagane przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności ustalamy, że pierwsza wpłata na nasz rachunek bankowy została przeprowadzona za pośrednictwem Twojego rachunku bankowego w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy płatności są zgodne z danymi, które nam wskazałeś.

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uprawniają nas do uzupełniania przekazanych danych osobowych o informacje pozyskane z innych, publicznych źródeł danych - musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości ilekroć realizujemy dla Ciebie nasze Usługi. Dodatkowo możemy prosić Cię o wskazanie informacji stanowiących dane innych osób. Dotyczy to sytuacji, gdy np. jesteś współwłaścicielem rachunku bankowego bądź gdy definiujesz rachunek bankowy osoby, na rzecz której wykonujemy przekaz. Do ochrony przetwarzania danych osób trzecich podanych nam w ramach świadczenia dla Ciebie Usług przykładamy taką samą wagę jak do ochrony Twoich danych. Pamiętaj, że realizacja przysługujących Ci praw w zakresie danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, także tych, które nam wskazałeś.

Twoje dane osobowe przetwarzamy także gdy się z nami kontaktujesz, np. poprzez nasz Dział Obsługi Klienta. Dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. W tym celu wykorzystujemy dane wskazane przez Ciebie na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia.

Twoje dane wykorzystujemy w celu:

 • realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączącej nas z Tobą umowy,
 • świadczenia poszczególnych Usług i ich funkcjonalności,
 • dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług,
 • wykonywania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych lub przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez Dział Obsługi Klienta, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,
 • przesyłania drogą elektroniczną informacji o Kursie Walutowym,
 • sprzedaży i obsługi Kart Walutowych,
 • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • prowadzenia postępowań sądowych i innych postępowań w sytuacji wystąpienia ewentualnych roszczeń,
 • rozliczenia Usług.

Usługi pożyczkowe

Jeśli chcesz skorzystać z usługi pożyczek Cinkciarz.pl sp. z o.o. udostępni Twoje dane osobowe do Currency Lending sp. z o.o., która będzie ich administratorem. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji Usług.

Twoje dane wykorzystujemy w celu:

 • podjęcia na Twój wniosek działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy, w tym podjęcia wszelkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy;
 • dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego na podstawie informacji pozyskanych ze zbiorów danych biur informacji kredytowych oraz gospodarczych w związku z ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
 • automatycznego przetwarzania opierającego się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym dokonania automatycznej oceny zdolności kredytowej;
 • zarządzania ryzykiem kredytowym i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych zgodnie z przepisami prawa, które dotyczą prowadzenia działalności przez instytucje pożyczkowe, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy, jak również zaleceń lub rekomendacji wydawanych przez organy lub instytucje publiczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • świadczenia Usługi, w tym dostarczania informacji o statusie jej realizacji, kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk, rozliczenia Usługi;
 • wykonywania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych lub przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usługi przez Dział Obsługi Klienta, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług;
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenia postępowań sądowych i innych postępowań w sytuacji wystąpienia ewentualnych roszczeń;
 • prowadzenia analiz zarządczych, statystycznych, badania tendencji rynkowych i raportowania na potrzeby wewnętrzne organizacji.

W momencie otrzymania Twojego wniosku o pożyczkę, jesteśmy zobowiązani do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej. Ocena ta dokonywana jest na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji, własnych zbiorów danych oraz informacji uzyskanych od podmiotów trzecich w ramach przyjętych przez Spółkę zasad badania zdolności kredytowej. Upewniamy się, że działasz w dobrej wierze i oceniamy Twoją zdolność w sposób zautomatyzowany, co umożliwia nam podjąć decyzję czy pożyczymy Tobie pieniądze, w jakiej kwocie i na jakich warunkach. Konsekwencją takiego przetwarzania może być może być automatyczna odmowa zawarcia umowy, a Ty masz prawo do wyrażenia własnego stanowiska do takiej decyzji oraz do jej zakwestionowania.

Jako instytucja obowiązana do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów nadzoru, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jako instytucja pożyczkowa jesteśmy obowiązani do oceny zdolności kredytowej, stąd możemy udostępniać Twoje dane biurom kredytowym oraz biurom gospodarczym, a także podmiotom prowadzącym systemy wymiany informacji czy uczestnikom systemów wymiany informacji o klientach lub potencjalnych klientach instytucji pożyczkowych, w celu pozyskania informacji oraz danych gospodarczych, weryfikacji zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Twoje dane osobowe udostępniamy też instytucji płatniczej Conotoxia sp. z. o.o., która realizuje w naszym imieniu wypłatę pieniędzy na Twój rachunek płatniczy i w razie Twojej dobrowolnej zgody, umożliwi spłatę pożyczki na nasz rachunek płatniczy. Twoje dane są także udostępniane bankom realizującym zlecone transakcje.

Proces rekrutacji

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszych Spółkach możesz złożyć swoją aplikację bezpośrednio przez stronę https://praca.cinkciarz.pl, pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dostępne są na stronie https://praca.cinkciarz.pl/rodo

Marketing

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach portalu Usług. Oferty będą do Ciebie przesyłane do czasu odwołania zgody, co możesz zrobić samodzielnie zmieniając ustawienia Konta lub poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie oraz w ramach naszych relacji partnerskich z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Są to podmioty, którym udostępniasz dane na podstawie własnej decyzji, nie posiadamy kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty.

Jeśli chciałbyś zostać poinformowany o konkretnym produkcie / usłudze, który właśnie wprowadzamy, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez podanie swojego adresu e-mail. Usuniemy je niezwłocznie po przesłaniu zamówionej informacji. Jeśli się rozmyślisz, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

W przypadku zainteresowania specjalną ofertą, poprzez podanie swojego numeru telefonu oraz wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrażasz także zgodę na używanie urządzenia, którego numer telefonu podałeś dla celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie będziesz zainteresowany kontynuowaniem rozmów usuniemy Twoje dane osobowe.

Pracujemy nad polepszaniem działań marketingowych, w tym dostosowaniem treści, którymi możesz być zainteresowany, gdyż możemy personalizować naszą ofertę lub reklamy, jednak wyłącznie w oparciu o dane, które nie mają statusu danych osobowych. Wiedz również, iż w ramach procesów marketingowych nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub mogą w inny istotny sposób wpływać na Ciebie. Zagregowane dane, niebędące danymi osobowymi przetwarzamy np. w celu ustalenia wolumenu bądź częstotliwości transakcji, co pozwala nam nieustannie ulepszać dla Ciebie ofertę.

Komunikacja

Gromadzimy Twoje dane osobowe także, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji, w tym formularza kontaktowego, czata oraz formularza służącego zgłaszaniu sytuacji, które w Twojej ocenie noszą znamiona fraudów, tzn. przestępstw finansowych. Zgromadzone dane obejmują m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane przetwarzamy w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem, prawidłowym świadczeniem Usług oraz z powodu obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują nas do przeciwdziałania różnym naruszeniom. Poprzez wysłanie do nas wiadomości wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w jej treści. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Informacje na Twój temat przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu zgłoszenia.

Newsletter

Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest zgoda, którą wyrażasz zapisując się na Newsletter i udostępniając nam adres e–mail. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi Newslettera i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane natychmiast.

Konkursy i Promocje

Zdarza się, że w ramach realizowanych działań marketingowych organizujemy konkursy, loterie lub promocje. Jeśli będziesz chciał wziąć w nich udział, poprosimy Cię o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia danej akcji, bieżącej komunikacji oraz ewentualnego powiadomienia o zwycięstwie i przeprowadzenia rozliczenia finansowego (w przypadku przekazania nagrody). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolna zgoda oraz w przypadku przekazania nagrody przepisy podatkowe. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z zastrzeżeniem ewentualnych obowiązków wskazanych w przepisach podatkowych.

Jeśli akcja jest przeprowadzana we współpracy z partnerami handlowymi, którym zostaną przekazane Twoje dane osobowe, zostaniesz poinformowany o tym fakcie w stosownym Regulaminie.

Pliki cookies i śledzenie aktywności

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić takie informacje, jak dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz do nich dostęp, w tym dane dotyczące połączenia internetowego, adres IP lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Ponadto przetwarzamy informacje o tym kiedy i jak korzystasz z Usług oferowanych w Portalu Cinkciarz.pl, są to m. in.: dane pomiarowe, dane dotyczące ruchu, historia zawieranych transakcji oraz ich rodzaj, dane dotyczące Twojej aktywności. Zbieramy dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności. Dane te są gromadzone przez Cinkciarz.pl, który odpowiada za zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Spółek (również jeśli korzystasz z usług Conotoxia Ltd., Conotoxia Sp. z o.o. lub innej Spółki oferującej Usługi w Portalu).

Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na Cinkciarz.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Cinkciarz.pl. Wobec tego, w przypadku korzystania z zewnętrznych stron internetowych, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności, zamieszczonymi na tychże stronach.

Sklep internetowy

W ramach działalności sklepu internetowego Cinkciarz.pl oferujemy Ci możliwość zamówienia produktów cyfrowych, takich jak ebooki, kody doładowujące, abonamenty i inne treści cyfrowe; naszych firmowych gadżetów oraz innych produktów. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, jego wysyłki, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a także obsługi konta w systemie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego lub, w przypadku wystawienia faktury VAT, przez okres wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej.

W celu realizacji zamówienia, a konkretnie wysyłki zamówionych produktów, Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym dostawę (jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy).

Szczegóły w zakresie działalności sklepu możesz znaleźć w jego Regulaminie.

Audyt walutowy

W ramach usługi masz możliwość przeanalizowania swoich transakcji wymiany walut. Raport określający potencjalne zyski, w przypadku skorzystania z naszego serwisu, prześlemy na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Twoja dobrowolna zgoda. Dodatkowo, jeśli będziesz zainteresowany otrzymaniem dedykowanej oferty, możesz wyrazić również zgodę na przedstawienie informacji handlowej. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. W obu przypadkach będziemy w posiadaniu Twoich danych osobowych do momentu realizacji celu przetwarzania.

Karty wielowalutowe

W ramach usługi masz możliwość korzystania z kart wielowalutowych. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdziesz w Regulaminie wydawania i korzystania z kart płatniczych.

Nawiązywanie stosunków gospodarczych

W przypadku nawiązywania relacji biznesowych z osobami prawnymi przetwarzamy dane osobowe członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej. Dane te są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką, będącą Stroną umowy, a osobą prawną – podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki,
 • wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzoną działalnością – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawach podatkowych oraz przepisów o rachunkowości,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Spółką a osobą prawną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, którymi są w szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy oraz obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach przywołanych powyżej. Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wszelkie pozyskane przez nas dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Miej jednak na uwadze, że specyfika świadczonych przez nas Usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już nie korzystasz z naszych Usług. Dotyczy to w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy usuniesz Konto, będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych przepisach. Jeżeli nie masz Konta, ale kontaktowałeś się z nami, będziemy przechowywać te informacje tak długo jak jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością zrealizowanych operacji.

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn (w szczególności prawnych), dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędność realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzamy dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo świadczenia usług, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej czy procesów rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym ponad przepisy prawa pracy.

Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Dostęp do danych ma niewątpliwie Administrator, który nimi zarządza, czyli podmiot świadczący Usługi, z których korzystasz. Miej świadomość, że nieustannie pracujemy nad zwiększeniem katalogu naszych Usług. Tym samym lista podmiotów, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, ulega zwiększeniu. Każdorazowo jesteś jednak pytany czy wyrażasz na to zgodę. Twoje dane osobowe są więc przekazywane dopiero w momencie, kiedy chcesz skorzystać z danej usługi. Zapewniamy Cię, że przekazujemy informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi. Z uwagi na udostępnienie danych osobowych podmiotom realizującym poszczególne Usługi , stają się one niezależnymi Administratorami danych.

Odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w ramach wsparcia naszej działalności, w szczególności podmioty realizujące zlecone transakcje, a także organy uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Korzystamy również z usług podmiotów dostarczających nam narzędzi usprawniających naszą pracę, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną.

Jako instytucja obowiązana do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, spoczywa na nas obowiązek przekazywania raportów do odpowiednich organów nadzoru, w tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który jako organ administracji rządowej sprawuje kontrolę przestrzegania ww. przepisów. Raporty są generowane i przesyłane automatycznie przez nasze oprogramowanie. Współpracujemy również z podmiotami świadczącymi usługi wykonywania analiz mających na celu przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi płatności. Ponadto korzystamy z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, księgowości czy audytu. Dane są także udostępniane bankom realizującym zlecone transakcje.

Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa finansowego. Dlatego możemy również udostępniać dane policji lub innym organom w przypadku dokonania podejrzanej transakcji lub gdy Twoja aktywność wskazuje na wysoki wskaźnik ryzyka prania pieniędzy bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa.

Informujemy także, iż w przypadku skorzystania z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google LLC.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi współpracujemy przy realizacji naszych usług, tj. odbiorców, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a także do odbiorców, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku dane przekazywane są na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli i utrzymują odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Twoje prawa

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych realizowane jest na mocy naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przysługuje Ci także prawo do wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda). Możesz to zrobić zmieniając ustawienia w zakładce Ustawienia powiadomień lub poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomościach. Pozostałe sposoby odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały wskazane w niniejszym dokumencie przy opisach poszczególnych czynności przetwarzania. W każdym przypadku zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego podmiotu. Możesz skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami bezpośrednio przez Panel Klienta lub poprzez przesłanie wiadomości na adres [email protected] lub [email protected]. Dodatkowo przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każdorazowo, możesz znaleźć aktualną wersję niniejszego dokumentu na naszej stronie internetowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Wszystkie możesz kierować na adres [email protected].

Rozpocznij chat